اوقات شرعي مراكز استانها

 

جزء اول قرآنجزء دوم قرآنجزء سوم قرآن
دعای روز اول رمضاندعای روز دوم رمضاندعای روز سوم رمضان
جزء چهارم قرآنجزء پنجم قرآنجزء ششم قرآن
دعای روز چهارم رمضاندعای روز پنجم رمضاندعای روز ششم رمضان
جزء هفتم قرآنجزء هشتم قرآنجزء نهم قرآن
دعای روز هفتم رمضاندعای روز هشتم رمضاندعای روز نهم رمضان
جزء دهم قرآنجزء یازدهم قرآنجزء دوازدهم قرآن
دعای روز دهم رمضاندعای روز یازدهم رمضاندعای روز دوازدهم رمضان
جزء سیزدهم قرآنجزء چهاردهم قرآنجزء پانزدهم قرآن
دعای روز سیزدهم رمضاندعای روز چهاردهم رمضاندعای روز پانزدهم رمضان
جزء شانزدهم قرآنجزء هفدهم قرآنجزء هجدهم قرآن
دعای روز شانزدهم رمضاندعای روز هفدهم رمضاندعای روز هجدهم رمضان
جزء نوزدهم قرآنجزء بیستم قرآنجزء بیست و یکم قرآن
دعای روز نوزدهم رمضاندعای روز بیستم رمضاندعای روز بیست و یکم رمضان
جزء بیست و دوم قرآنجزء بیست و سوم قرآنجزء بیست و چهارم قرآن
دعای روز بیست و دوم رمضاندعای روز بیست و سوم رمضاندعای روز بیست و چهارم رمضان
جزء بیست و پنجم قرآنجزء بیست و ششم قرآنجزء بیست و هفتم قرآن
دعای روز بیست و پنجم رمضاندعای روز بیست و ششم رمضاندعای روز بیست و هفتم رمضان
جزء بیست و هشتم قرآنجزء بیست و نهم قرآنجزء سی ام قرآن
دعای روز بیست و هشتم رمضاندعای روز بیست و نهم رمضاندعای روز سی ام رمضان